Formy pomocy

Formy pomocy

Psychoterapia indywidualna

To bezpośredni kontakt pacjenta/klienta z psychoterapeutą. Pozwala to na całkowite skupienie się na przeżyciach, emocjach, doświadczeniach i problemach konkretnej osoby. Ten rodzaj terapii daje możliwość wytworzenia się między pacjentem/klientem a psychoterapeutą relacji terapeutycznej, czyli więzi emocjonalnej która służy procesowi leczenia. Opiera się ona na zaufaniu, zrozumieniu, wyrażaniu emocji.

Psychoterapia
grupowa

To forma pracy, której celem jest pomoc w budowaniu i rozwijaniu relacji między ludźmi. W tym rodzaju psychoterapii terapeuta jest tłem a główny nacisk kładziony jest na procesy grupowe zachodzące między członkami grupy. Uczestnicy terapii uczą się przez doświadczenie, któremu towarzyszą informacje zwrotne od pozostałych uczestników oraz terapeuty.

Psychoterapia
uzależnień

To forma pracy indywidualnej i/lub grupowej wspierająca zdrowienie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych lub behawioralnie. Praca skoncentrowana jest nad wprowadzeniem zmian w dotychczasowych nawykach i przyzwyczajeniach, na zmianie myślenia, w budowaniu motywacji do utrzymywania abstynencji i osiągnięciu dobrostanu.

Interwencja kryzysowa

To forma pomocy psychologicznej skoncentrowana na problemie wywołującym kryzys. Jest to proces ograniczony w czasie, podczas którego dochodzi do konfrontacji z kryzysem i do jego rozwiązania. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej.

Poradnictwo psychologiczne

To forma pomocy, która dedykowana jest osobom zdrowym, które doświadczają kryzysów życiowych takich jak: utrata pracy, rozwód, śmierć bliskiej osoby oraz kryzysów rozwojowych. Poradnictwo psychologiczne to z reguły krótki kontakt trwający do momentu rozwiązania problemu.
Psycholog Psychoterapeuta Warszawa

Adres gabinetu:

ul. Encyklopedyczna 2/2

01-990 Warszawa